Nieuws vert
 

Passend onderwijs leidt niet tot meer passende onderwijsplekken

Het doel van passend onderwijs is dat meer leerlingen en studenten met een ondersteuningsbehoefte een passende onderwijsplek vinden. De Onderwijsinspectie constateert in haar jaarlijks rapportage De Staat van het Onderwijs dat dat niet het geval is. De Onderwijsinspectie onderschrijft daarmee het standpunt van Ieder(in) dat passend onderwijs nog steeds onvoldoende kansen biedt voor leerlingen met een beperking of chronische aandoening. 

Op 10 april overhandigde de inspecteur van het onderwijs De Staat van het Onderwijs aan minister Van Engelshoven en minister Slob. De inspectie constateert onder meer de volgende zaken:

  • Sommige samenwerkingsverbanden zijn nog zoekende naar de beste plaats voor leerlingen met complexere problematiek. Hierbij gaat het vaak om leerlingen die ook jeugdhulp nodig hebben. 
  • Er zijn grote verschillen tussen de samenwerkingsverbanden, waardoor ondersteuning per regio verschilt. Het ene samenwerkingsverband verwijst leerlingen vaker naar het speciaal onderwijs, terwijl het andere samenwerkingsverband leerlingen juist in het regulier onderwijs houdt.
  • Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs met een uitstroomprofiel arbeidsmarkt komen slechter aan een baan. Studenten van de entree-opleiding of uitvallers in het mbo vinden minder makkelijk een baan. De arbeidsmarkt staat minder open voor kwetsbare leerlingen en studenten.

Passend onderwijs heeft er dus niet toe geleid dat meer leerlingen en studenten met een ondersteuningsbehoefte betere en meer passende plekken in het onderwijs vinden. Ieder(in) hoopt dat de constatering van de Onderwijsinspectie voor het kabinet aanleiding is nog harder te werken aan maatregelen die verbetering zouden moeten brengen in passend onderwijs. 

                                                                       Bron: Ieder(in)